TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Maynooth University Maynooth
2 Dublin City University Dublin
3 Dublin Institute of Technology Dublin
4 University College Dublin Dublin
5 NUI Galway Galway
6 National University of Ireland Dublin
7 Trinity College Dublin Limerick
8 University College Cork  Limerick
9 University College Dublin Dublin
10 University of Limerick Dublin
11 Mary Immaculate College Co. Clare
12 National College of Art and Design Dublin
13 Royal College of Surgeons In Ireland Dublin
14 Shannon College of Hotel Management Dublin
15 College of Computer Technology Dublin
16 Dublin Business School Dublin
17 Griffith College  Dublin
18 IBAT College Dublin Dublin
19 ICD Business School Dublin Dublin
20 Independent College Dublin Dublin
21 National College of Ireland Co. Westmeath
22 Hibernia College Cork
23 Athlone Institute of Technology Dublin
24 Cork Institute of Technology Co. Louth
25 Dublin Institute of Technology Galway
26 Dundalk Institute of Technology  Co. Dublin
27 Galway Mayo Institute of Technology Dublin
28 Institute of Art, Design and Technology Carlow
29 Institute of Technology Blanchardstown Sligo
30 Institute of Technology Carlow Tralee
31 Institute of Technology Sligo Dublin
32 Institute of Technology Tralee Co. Donegal
33 Institute of Technology Tallaght Limerick
34 Letterkenny Institute of Technology  Waterford
35 Limerick Institute of Technology Dublin
36 Waterford Institute of Technology Limerick