TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Villiers College Limerick Chi tiết
2 Wesley College Dublin Chi tiết
3 Royal School Cavan Chi tiết
4 Sutton Park Dublin Chi tiết
5 Monaghan Collegiate Monaghan Chi tiết
6 Hewitt College Cork Chi tiết