du học trung học thpt mỹ trường gilbert public schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.450 (HP + ăn ở)
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường basis scottsdale
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học phổ thông thpt mỹ trường basis chandler
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $29.950 (HP + ăn ở)
 du học mỹ trường đại học the university of arizona
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.334 USD - 37.116 USD
Học bổng: 1.000 USD - 2.500 USD
 du học mỹ tại trường đại học arizona state university
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 25.200 USD - 32.200 USD
 du học trung học thpt mỹ trường mesa public schools
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học thpt mỹ tại trường the orme school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $48.000
Học bổng: 37%
 du học trung học thpt mỹ trường higley unified school district
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $22.950 (HP + ăn ở)
 du học trung học thpt mỹ tại rancho solano preparatory school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $51.100
Học bổng: 30%
 du học trung học thpt mỹ trường hamilton high school
Quốc gia: Mỹ Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Arizona (AZ) ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): $23.950 (HP + ăn ở)
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo