du học trung quốc trường học viện hý kịch thượng hải
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 13.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học sư phạm thượng hải
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học đồng tế tongji university
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.400 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học khoa học công nghệ hoa đông
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.000 Tệ/ năm
 du học trung quốc đại học đông hoa - donghua university
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học:
Học phí trung bình (Tham khảo): 20.400 Tệ/ năm
 du học trung quốc trường đại học giao thông thượng hải
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 10.500 RMB/kỳ
Học bổng:
TRƯỜNG TỐT
 du học trung quốc trường đại học hoa đông
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 19.600 RMB/ năm
Học bổng:
 du học trung quốc trường đại học tài chính kinh tế thượng hải
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 18.000 RMB/ năm
Học bổng:
 du học trung quốc trường đại học thượng hải
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 19.800 RMB/ năm
Học bổng:
TRƯỜNG TỐT
 giới thiệu chương trình đào tạo đại học phúc đán
Quốc gia: Trung Quốc Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Thượng Hải ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 21.000 RMB/ năm
Học bổng:
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo