du học canada chương trình thpt tại trường kingsway academy
Du học Canada chương trình THPT tại trường Kingsway Academy
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Ontario ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 21.600 CAD/ năm
Học bổng: 2.000 - 5.000 CAD
du học trung học thpt canada trường william academy
Du học trung học THPT Canada trường William Academy
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Ontario ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 19.800 CAD/ năm
Học bổng: 2.000-16.800 CAD
du học trung học thpt canada trường urbaninternational school uis
Du học THPT Canada trường Urban International School UIS
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Ontario ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.800 CAD/ năm
Học bổng: 5%-30%
Du học THPT Canada trường Calgary Board of Education
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Alberta ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 13.000 CAD/ năm
Học bổng: Không
du học trung học canada trường brentwood college school
Du học trung học Canada trường Brentwood College School
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 28.000 CAD/ năm
Học bổng: Đang cập nhật
du học trung học canada trường little flower academy
Du học trung học Canada trường Little Flower Academy
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 7.700 CAD/ năm
Học bổng: Không
du học trung học phổ thông canada trường vancouver college
Du học trung học phổ thông Canada trường Vancouver College
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 21.115 CAD/ năm
Học bổng: Không
du học trung học thpt canada trường columbia academy
Du học trung học THPT Canada trường Columbia Academy
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 17.600 CAD/ năm
Học bổng: Không
du học trung học thpt canada trường pattison high school
Du học trung học THPT Canada trường Pattison High School
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 24.960 CAD/ năm
Học bổng: Không
du học trung học thpt canada trường bodwell high school
Du học trung học THPT Canada trường Bodwell High School
Quốc gia: Canada Bang/ Tỉnh/ K.Vực: British Columbia ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 23.500 CAD/ năm
Học bổng:
0939 93 23 83