du học new zealand trường auckland university of technology (aut)
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 29.000 - 38.000 NZD
Học bổng:
 du học new zealand trường đại học the university of auckland
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 31.248 - 55.000 NZD
Học bổng: 10.000 - 32.000 NZD
 du học trung học thpt new zealand trường long bay college
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16,560
 du học trung học new zealand trường westlake girls' high school
Quốc gia: New Zealand Bang/ Tỉnh/ K.Vực: Auckland ,
Bậc học: ,,
Học phí trung bình (Tham khảo): 16.500
Đến văn phòng
Gọi trực tiếp
Chat facebook
Chat trên Zalo