TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Daegu University Gyeongsangbuk – do Chi tiết
2 Kookmin university Seoul Chi tiết
3 Korea National University of Arts Seoul Chi tiết
4 Kyungdong University Gangwond / Gyeonggido Chi tiết
5 Sejong University Seoul Chi tiết
6 SolBridge Daejeon Chi tiết