TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 The University of Auckland Auckland Chi tiết
2 Auckland University of Technology Auckland Chi tiết
3 Lincoln University Canterbury Chi tiết
4 Massey University Auckland Chi tiết
5 Victoria University of Wellington Victoria Chi tiết
6 University of Canterbury Christchurch Chi tiết
7 University of Otago Dunedin Chi tiết
8 Waikato University Hamilton Chi tiết