TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
1 Đại học Catholic San Antonio De Murcia (UCAM) Murcia chi tiết
2 Trường Kinh doanh Esei Barcelona chi tiết
3 Đại học Cesine Santander chi tiết
4 Trường Kinh doanh Eserp Madrid/ Barcelona/ Mallorca chi tiết
5 Đại học Châu Âu (European University) Barcelona chi tiết
6 Trường Quốc tế HTL (School of Hospitality, Tourism and Languages) Barcelona chi tiết
7 Đại học Almeria Almeria chi tiết
8 Đại học Granada Granada chi tiết
9 Trường du lịch Sant Pol de Mar Barcelona chi tiết
10 Đại học Autonomous Barcelona Barcelona chi tiết
11 Đại học Valencia Valencia chi tiết
12 Trường Quản trị Du lịch và Khách sạn Ostelea Barcelona/ Madrid chi tiết
13 Đại học Quốc tế Catanunya Barcelona chi tiết
14 Đại học Carlos III Madrid chi tiết
15 Đại học Politechnic Catalunya Barcelona chi tiết
16 Đại học Zaragoza Zaragoza chi tiết
17 Đại học Malaga Malaga/ Teatritos/ EL Elegido chi tiết
18 Đại học Alca Lingua Alcala chi tiết
19 Đại học Valladolid Valladolid chi tiết
20 Đại học Cordoba Cordoba chi tiết
21 Đại học Salamanca Salamanca chi tiết